Gegevensbescherming

Informatie betreffende gegevensbescherming

Hierbij informeren wij, Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH, Bahnweg 1, 63743 Aschaffenburg, (datenschutz@eu.joysonsafety.com), u over de verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren.

Onze externe Functionaris Gegevensbescherming is:

Advocaat Nikolaus Bertermann
daspro GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin
E-mail: joyson@daspro.de.

Hierna hebben wij de belangrijkste informatie over de typische gegevensverwerking voor u samengesteld, onderverdeeld naar groepen betrokkenen. Voor bepaalde typen gegevensverwerking die alleen specifieke groepen betreffen, wordt afzonderlijk aan de informatieplichten voldaan.

Voor zover in de tekst het begrip “Gegevens” wordt gebruikt, worden telkens alleen persoonsgegevens in de betekenis van de EU algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bedoeld.

1. Bezoekers van de website
2. Klanten van de webshop
3. Belangstellenden, communicatiepartners
4. Zakenpartners en hun medewerkers
5. Algemene gegevens en rechten van de betrokken personen

1. Bezoekers van de website

1.1 Logboekgegevens server
Onze webserver verwerkt bij iedere aanvraag een reeks gegevens die uw browser automatisch aan onze webserver overdraagt. Daarbij gaat het om het IP-adres dat momenteel aan uw apparaat is toegewezen, de datum en de tijd van de aanvraag, de tijdzone, de concreet opgeroepen pagina of het bestand, de http-statuscode en de overgedragen hoeveelheid data; daarnaast de website waarvan uw aanvraag afkomstig was, de gebruikte browser, het besturingssysteem van uw eindapparaat en de ingestelde taal. De webserver gebruikt deze gegevens om de inhoud van deze website zo goed mogelijk weer te geven op uw apparaat.

1.2 Toegangsbeveiliging
Om onbevoegde administratieve toegang tot onze website te voorkomen, maken wij gebruik van openbare Blacklists voor IP-adressen en slaan wij IP-adressen op voor de bestrijding van aanvallen op onze website (bijv. Brute-Force-aanvallen op toegangsgegevens).

1.3 Analyse van het gebruiksgedrag
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruiken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Voor deze website is de IP-anonimisering geactiveerd, d.w.z. dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag via de Europese Economische Ruimte eerst inkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.
Google gebruikt deze informatie als opdrachtverwerker conform art. 28 AVG om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw browsersoftware. U kunt de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Optioneel kunt u ook een zgn. Opt-Out-cookie [LINK: …/javascript:gaOptout()] instellen, die in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt.

1.4 Het doel van de gegevensverwerking is de presentatie van onze onderneming en zijn aanbod op het internet alsmede de uitwisseling met communicatiepartners. Wanneer u onze Newsletter bestelt, verwerken wij uw gegevens om de Newsletter te kunnen verzenden. Het doel van de analyse van het gebruiksgedrag op de website is de behoeftespecifieke vormgeving van de website.

1.5 Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1f) AVG (rechtmatig belang, exploitatie van een internetoptreden en uitwisseling met communicatiepartners). Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens voor Newsletters is artikel 6 lid 1a) AVG (toestemming). Rechtsgrond voor de analyse van het gebruiksgedrag is artikel 6 lid 1f) AVG (rechtmatig belang, namelijk de behoeftespecifieke vormgeving van de website).

1.6 Logboek- en communicatiegegevens worden niet aan externe partijen doorgegeven, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Bij verdenking van een misdrijf of instelling van een onderzoek, kunnen gegevens aan politie en openbaar ministerie worden overgedragen. Verder zetten wij voor de opdrachtverwerking dienstverleners in om onze diensten te leveren, met name voor beschikbaarstelling, onderhoud en verzorging van IT-systemen.

1.7 IP-adressen worden in logbestanden uiterlijk na zeven dagen geanonimiseerd en na uiterlijk 14 dagen gewist uit veiligheidsprotocollen. Gegevens met betrekking tot Newsletters worden bij afmelding van de Newsletter gewist. Pseudonieme gebruiksgegevens worden telkens na het verstrijken van drie maanden gewist.

1.8 Zonder het onthullen van gegevens die betrekking hebben op personen, bijv. het IP-adres, is het gebruik van de website niet mogelijk. Communiceren via de website zonder opgave van gegevens is niet mogelijk. De opgave van gegevens is voor de ontvangst van Newsletters verplicht. Zonder opgave van gegevens kunnen Newsletters niet worden verzonden. Het gebruik van de website is ook mogelijk, wanneer er bezwaar is aangetekend tegen de gepseudonimiseerde gebruiksanalyse.

2. Klanten van de webshop

2.1 Het doel van de verwerking van uw gegevens bij de opgave van een bestelling via de webshop is de controle van de bestelling, sluiting van een contract en uitvoering van de contractverbintenis incl. advies en support, alsmede om te voldoen aan wettelijke vereisten.

2.2 Rechtsgrond voor de verwerking zijn bij contracten met natuurlijke personen artikel 6 lid 1b) AVG (voorbereiding en uitvoering van het contract), bij contracten met rechtspersonen artikel 6 lid 1f) AVG (rechtmatig belang, namelijk communicatie met contactpersonen die relevant zijn voor het contract), alsmede telkens artikel 6 lid 1c) AVG (wettelijk verplichtingen, met name fiscale en handelsrechtelijke voorschriften).

2.3 Ontvangers van gegevens kunnen banken zijn voor de afwikkeling van betalingen en pakketdiensten voor de verzending van de goederen. Autoriteiten en instanties kunnen in het kader van hun taken ontvangers zijn, voor zover wij verplicht zijn tot de overdracht van gegevens of daartoe het recht hebben. Verder zetten wij voor de opdrachtverwerking dienstverleners in om onze diensten te leveren, met name voor beschikbaarstelling, onderhoud en verzorging van IT-systemen.

2.4 Alle contract- en boekingsspecifieke gegevens worden conform fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gedurende tien kalenderjaren na het einde van het contract opgeslagen.

2.5 De opgave van gegevens is voor klanten en medewerkers van klanten zowel wettelijk als contractueel bindend. Zonder opgave van gegevens kan de contractverbintenis niet worden onderbouwd en worden uitgevoerd.

3. Belangstellenden, communicatiepartners

3.1 Wij verwerken de gegevens van belangstellenden en communicatiepartners met als doel de communicatie met de betrokkenen.

3.2 Rechtsgrond voor de verwerking van belangstellenden en overige communicatiepartners is artikel 6 lid 1f) AVG (rechtmatig belang, namelijk communicatie met belangstellenden en communicatiepartners).

3.3 Wij sturen de aanvragen intern door naar de verantwoordelijke medewerkers. Verder zetten wij voor de opdrachtverwerking dienstverleners in om onze diensten te leveren, met name voor beschikbaarstelling, onderhoud en verzorging van IT-systemen.

3.4 Aanvragen en communicatie-uitingen worden na tien kalenderjaren automatisch gewist.

3.5 De opgave van gegevens is voor belangstellenden en communicatiepartners verplicht. Communicatie is zonder opgave van gegevens niet mogelijk.

4. Zakenpartners en hun medewerkers

4.1 Het doel van de verwerking is de voorbereiding en uitvoering van contracten alsmede de communicatie met medewerkers van zakenpartners.

4.2 Rechtsgrond voor de verwerking zijn bij contracten met natuurlijke personen artikel 6 lid 1b) AVG (voorbereiding en uitvoering van het contract), bij contracten met rechtspersonen artikel 6 lid 1f) AVG (rechtmatig belang, namelijk communicatie met contactpersonen die relevant zijn voor het contract), alsmede telkens artikel 6 lid 1c) AVG (wettelijk verplichtingen, met name fiscale en handelsrechtelijke voorschriften).

4.3 Ontvangers van gegevens kunnen banken zijn voor de afwikkeling van betalingen. Autoriteiten en instanties kunnen in het kader van hun taken ontvangers zijn, voor zover wij verplicht zijn tot de overdracht van gegevens of daartoe het recht hebben. Verder zetten wij voor de opdrachtverwerking dienstverleners in om onze diensten te leveren, met name voor beschikbaarstelling, onderhoud en verzorging van IT-systemen.

4.4 Alle contract- en boekingsspecifieke gegevens worden conform fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gedurende tien kalenderjaren na het einde van het contract opgeslagen.

4.5 De opgave van gegevens is voor zakenpartners en medewerkers van zakenpartners zowel wettelijk als contractueel bindend. Zonder opgave van gegevens kan de zakenrelatie niet worden onderbouwd en worden uitgevoerd.

5. Algemene gegevens en rechten van de betrokken personen

5.1 Wij maken geen gebruik van een procedure van geautomatiseerde individuele beschikkingen.

5.2 U hebt het recht, te allen tijde inlichtingen over al uw persoonsgegevens te eisen die wij van uw verwerken.

5.3 Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht op correctie en aanvulling.

5.4 U kunt te allen tijde het wissen van uw persoonsgegevens eisen, voor zover wij niet wettelijk tot de verdere verwerking van uw gegevens zijn verplicht of daartoe het recht hebben.

5.5 Indien er wettelijke voorwaarden bestaan, kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen.

5.6 U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking, voor zover de gegevensverwerking voor doelen van direct marketing of profiling gebeurt. Indien de verwerking gebeurt op grond van een belangenafweging, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking onder opgave van redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien.

5.7 Indien de gegevensverwerking op grond van uw toestemming of in het kader van een contract gebeurt, dan heeft u een recht op overdracht van de gegevens die u beschikbaar heeft gesteld, voor zover daardoor niet de rechten en vrijheden van andere personen worden aangetast.

5.8 Voor zover wij uw gegevens op grond van een toestemmingsverklaring verwerken, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming met werking voor de toekomst te herroepen. De voor een herroeping uitgevoerde verwerking blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

5.9 U hebt bovendien te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming, wanneer u van mening bent dat de gegevensverwerking in overtreding van het geldend recht plaatsvond.

Versie 30 oktober 2018