Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Warunki korzystania z serwisu internetowego Joyson Safety Systems (zwanego dalej „stroną internetową”)

Prosimy uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i zasadami oraz korzystać ze strony internetowej tylko w przypadku akceptacji niniejszych warunków użytkowania.

Prosimy również pamiętać, że warunki użytkowania w dowolnym czasie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej (np. prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów) zawarte na stronie internetowej należą wyłącznie do spółek wchodzących w skład Grupy Joyson Safety Systems. Pełne lub częściowe powielanie, udostępnianie publiczne lub zmiana treści wymaga uprzedniej zgody, przy czym ograniczenia praw autorskich pozostają nienaruszone.

Zmiana treści

Joyson Safety Systems w każdej chwili ma prawo bez uprzedzenia przerwać działanie strony internetowej – w całości lub w części – lub zmienić jej treść. To samo dotyczy ustawień konserwacji strony internetowej.

Odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej

Joyson Safety Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub zawartych na niej informacji, za które nie ponosi winy. Użytkownik korzysta ze strony internetowej oraz zawartych na niej informacji na własną odpowiedzialność.

Informacje o stwierdzeniach dotyczących przyszłości

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Joyson Safety Systems lub poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Joyson Safety Systems. Prosimy pamiętać, że stwierdzenia takie są obarczone ryzykiem i niepewnością oraz mogą się różnić od rzeczywistych wyników, w zależności od zmian w otoczeniu biznesowym.

Odnośniki / linki

Linki ze strony internetowej do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki i linki (hiperłącza) lub banery, które mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich. Joyson Safety Systems nie zarządza tymi stronami internetowymi ani ich zawartością. Dlatego prosimy pamiętać, że Joyson Safety Systems nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich. Korzystanie z powiązanych stron internetowych odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Zawartość tej strony internetowej oraz relacja między użytkownikami podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów oraz odpowiednich przepisów niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego. Sądem właściwym miejscowo dla wszystkich sporów prawnych wynikających z zawartości i korzystania z tej strony internetowej jest sąd w Aschaffenburgu.